اعضای شورای اسلامی


جهانبخش سعادتی

رییس شورای شهر

کامران بیچرانلویی

ناییب رییس شورا

رضا قجری

خزانه دار

علیخان رمضانیان

عضو شورای شهرستان

محمد محمد زاده

منشی شورا