شهر لوجلی به اولین شهر هوشمند کشور تبدیل می شود .شهر لوجلی به اولین شهر هوشمند کشور تبدیل می شود.

مویدی شهردار شهر لوجلی با اعلام این خبر افزود با همکاری پارک علم و فناوری استان ،صندوق کار آفرینی امید استان ،بخشداری بخش سرحد ،شهرداری و شورای اسلامی شهر لوجلی و ادرات بخش سرحد این شهر به اولین شهر هوشمند کشور تبدیل می شود.

وی گفت شهر هوشمند باعث افزایش کیفیت و سطح زندگی ،افزایش کیفیت مدیریت شهری ،تسهیل در ارتباطات شهروندان با سازمانهای شهری و کم کردن هزینه های مردم و ادارات خواهد گردید.

ش


پاسخی بنویسید: