مهندس مويدي شهردار شهر لوجلي با راي شهرداران استان بعنوان نماينده شهرداران استان انتخاب شد.به گزارش روابط عمومي شهرداري لوجلي مهندس مويدي در تاريخ ۹۷/۰۱/۲۹در جلسه گردهمايي شهرداران استان با راي شهرداران بعنوان نماينده شهرداران استان انتخاب گرديد.

شهردار شهر لوجلي داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشته جغرافيا و برنامه ريزي  شهري است و سومين دوره شهرداري را در استان در كارنامه خود دارد.


پاسخی بنویسید: