نامگذاري پارك گردشگري لوجلي به نام سردار عيوض خانپارك گردشگري شهر لوجلي واقع در جنب بازار بين المللي الماس لوجلي به نام پارك سردار عيوض خان نامگذاري شد.

مويدي شهردار شهر لوجلي گفت:با پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسلامي شهر لوجلي پارك گردشگري شهر لوجلي به نام پارك سردار عيوض خان نامگذاري گرديد.لازم به يادآوري است سردار عيوض خان جلالي يكي از سرداران به نام مرزهاي خراسان شمالي است كه در عصر  ناصرالدين شاه مي زيسته و در زماني كه ناصرالدين شاه اقدام به انعقاد قرارداد آخال با تزار روس نمود وي از واگذاري شهر فيروزه به روسيه امتناع ورزيد و دوازده سال مقاومت وي باعث شد بسياري از نقشه هاي شوم تزار روس در آن زمان در جهت تصاحب قسمتهاي ديگري از ايران نقش بر آب شود.


پاسخی بنویسید: